Friday, May 10, 2013

Easter celebration as a step forward for understanding the culture of Moldova


Easter is a very important religious holiday for Moldova as an orthodox country. In the framework of the collaboration with the Metropolis of Moldova, the Charity Centre for Refugees (CCR) organized an event of Easter celebration for refugees and asylum seekers living in Moldova. the refugees and asylum seekers themselves were answering different questions about Easter as part of a quiz made by CCR. The right answers were rewarded with small gifts and many children were very active and eager to take part in it. In fact, the children were a special part of the event as they enjoyed themselves by drawing on real and paper eggs which were later exposed in the same hall room for all the people to admire. Meanwhile, the refugee women have actively participated in the celebration by colouring the eggs, this being one of the most important Easter traditions. 
The event culminated with the distribution of Easter cakes among CCR beneficiaries, whom will be enjoyed them with their family and friends. CCR hopes that those who don’t have Moldovan friends yet will find them by next year and will be able to share the Easter cakes with them too, as Easter is a time to come together and share the kindness of our hearts.


Sărbătorirea Paştelui – un pas înainte spre înţelegerea culturii Moldovei 

Paştele reprezintă una din cele mai importante sărbători religioase pentru Moldova, ca ţară ortodoxă. Centrul de Caritate pentru Refugiaţi (CCR), în colaborare cu Metropolia Moldovei, a organizat pentru refugiaţii şi solicitanţii de azil ce locuiesc în Republica Moldova un eveniment cu ocazia sărbătorii de Paşte. Prin celebrarea sărbătorilor locale de acest tip, CCR îşi ajută beneficiarii şi depune eforturi continue pentru integrarea lor locală prin familiarizarea lor cu aceste tradiţii deosebite ce fac parte din cultura ţării lor de azil. 

După mesajele de felicitare primite din partea dlui Djavid Paknehad, directorul CCR, şi dlui Dinu Lipcanu, responsabilul pe programe UNHCR, refugiaţii şi solicitanţii de azil nu numai au putut asculta pe preotul Octavian Moşin care le-a povestit despre esenţa sărbătorii Paştelui şi valorile creştine, dar şi au avut ocazia de a pune întrebări preotului, care, la rîndul său, a răspuns cu plăcere la fiecare întrebare. Discuţia dată a atins diverse aspecte cruciale a sărbătorii Paştelui, originea tradiţiilor de Paşte şi multe alte subiecte legate de religia creştină ortodoxă. Mai apoi, înşişi refugiaţii şi solicitanţii de azil au răspuns la diferite întrebări pe tema Paştelui, ca parte a unui concurs făcut de CCR. Răspunsurile corecte au fost recompensate prin mici cadouri, iar mulţi din copiii din sală s-au arătat foarte activi şi dornici să participe la concurs. De fapt, copiii au avut un rol special în acest eveniment, ei putînd să se bucure prin desen pe ouă adevărate şi de hîrtie, care au fost mai apoi expuse în sala evenimentului pentru a putea fi admirate de ceilalţi. Pe lîngă aceasta, femeile refugiate au participat activ la vopsirea ouălor de Paşte, aceasta fiind una din cele mai importante tradiţii a sărbătorii. 

Evenimentul a culminat prin repartizarea la refugiaţi şi solicitanţi de azil a cozonacilor de Paşte, pe care aceştia le vor putea să savureze cu prietenii şi familia lor. CCR speră ca cei care nu au încă prieteni moldoveni, vor putea să-i găsească pînă la anul viitor şi atunci vor putea să împartă cu ei cozonacul, deoarece Paştele este un simbol a împreunării şi împărtăşirii bunătăţii din inimile noastre.Празднование Пасхи как шаг вперёд к пониманию культуры МолдовыПасха является одним из самых важных религиозных праздников для Республики Молдова, как для любой христианско-православной страны. Центр Милосердия для Беженцев (ЦМБ), в рамках сотрудничества с Метрополией Молдовы, организовал мероприятие для беженцев и просителей убежища по случаю праздника Пасхи. Посредством празднования таких местных праздников, ЦМБ помогает своим бенефициарам и предпринимает постоянные усилия для их местной интеграции с помощью их ознакомления с такими важными традициями которые являются частью культуры принимающей их страны.

После поздравлений с Пасхой полученных от господина Джавида Пакнехада, директора ЦМБ, и господина Дину Липкану, сотрудник УВКБ ООН по программам, беженцы и просители убежища не только имели возножность послушать священника Октавьяна Мошина который рассказал о сущности праздника Пасхи и христианства, но и смогли задать ему свои вопросы, на которые он с радостью ответил. Тем самым были обсуждены разные аспекты праздника Пасхи, происхождение его обычаев, и много других вопросов касаюшихся православия. Затем, беженцы и просители убежища сами отвечали на различные вопросы о Пасхе в рамках викторины организованной Центром. Правильные ответы были вознаграждены небольшими подарками и много детей очень активно участвовали в викторине. Кроме этого, дети имели очень важную роль в данном мероприятии. Они смогли красиво разрисовать бумажные и настоящие яйца, которые позже были выставлены на показ в зале ЦМБ. Женщины беженки тоже активно участвовали в празднестве и помогли при окрашивании яиц, являющимся одним из самых важных пасхальных обычаев.

Мероприятие было завершено раздачей Пасок бенефициарам ЦМБ, которые насладятся этой традиционной пасхальной выпечкой вместе со своими семьями и друзьями. ЦМБ надеется что те у кого нет пока друзей молдован, найдут их до следуюшей Пасхи и тогда смогут поделится с ними выпечкой, так как Пасха это время когда люди собираются и дарят друг другу доброту своих сердец.

1 comment:

  1. In most cases, list of nonprofit businesses maintain charitable organizations ratings to pay for all working costs, or perhaps a number of the organization’s yearly income. Ultimately, every nonprofit organization should establish and keep its reserve….
    top charities to donate to

    ReplyDelete