Thursday, January 19, 2012

The first meeting in 2012 of the National Committee for Cooperation of the Local Integration of Refugees Project (Phase II)


On January 19th, it was held the first meeting of the National Coordination Committee  of the Local Integration Project in Belarus, Moldova and Ukraine (LIP), Phase II. The meeting held at the Refugee Directorate within the Bureau of Migration and Asylum, was attended by representatives of relevant government institutions, NGOs and international organisations.
The purpose of the meeting was the presentation of the LIP activities to be completed during the second phase in the period January 2012 - December 2013 . 
In the opening, Mrs. Catherine SylvesterDeputy Director of the Bureau of Migration and Asylum, Head of Refugee Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova, said she was optimistic about the second phase of the project, with the conviction that it will perform works including finishing apartment buildings for refugees started in the first phase.

For Mr. Peter Kessler , UN High Commissioner for Refugees Representative (UNHCR) in Moldova, one of the biggest success is the development of the project itself with the acceptance by donors of the second stage. We will go further towards integration of refugees into society, we create new strategy to support refugees in their employment in the labor market, providing new homes and others - said Mr. Kessler.

LIP activities report for the next period was presented by Mrs. Svetlana Jioară , program associate, UNHCR , which communicated to the audience that during the implementation of the second phase will be organized courses of state language; will be organized regional seminar on fundraising and the improvement of the qualification in project management for governments and NGOs which are involved in assisting refugees in the three countries; the study of regional problems of refugees and their rights , including right for work for minimum 15 representatives of employment services, labor , unions and employers in the three countries; information, of an ever wider public through the bulletin " Vestnik ", on issues related to integration activities , and the implementation itself of the project in Belarus , Moldova and Ukraine etc.
At the meeting was also presented the Regional Protection Programme (RPP), Phase II, by Mr. Marin Roman , associate programs, UNHCR . The second phase covers the period October 2011 - September 2013, and the main objective is to guarantee to asylum seekers and refugees protection, assistance and durable solutions in three countries: Belarus, Moldova and Ukraine. The project is funded by European Union and implemented by UNHCR. For the entire project three countries - Ukraine, Moldova and Belarus - will receive 1.5 million euros of which: 191,722 euros for Moldova, 162.372 -for Belarus and 538.377 euros for Ukraine. 

The projects will be developed with the support of UNHCR implementing partners: the Law Center of Advocates, Memoria, Ave Copiii, State Pedagogical University "Ion Creanga", the Bureau for Migration and Asylum  of the Ministry of Internal Affairs, and other governmental entities.


Cristina Bruma, student-journalist,  ULIM


Prima şedinţă din 2012 a Comitetului Naţional de Cooperare a proiectului de intergrare locală a refugiaţilor (faza II)
La data de 19 ianuarie, curent, a avut loc prima şedinţă a Comitetului Naţional de Coordonare a Proiectului de Integrare Locală a Refugiaţilor în Belarus, Moldova şi Ucraina (PILR), faza II. La şedinţa desfăşurată în incinta Biroului  Migraţiei şi Azil, Direcţia Refugiaţi, au participat reprezentanţi ai instituţiilor de resort guvernamentale, nonguvernamentale şi internaţionale.
Scopul întrunirii a fost prezentarea activităţilor din cadrul PILR care urmează a fi realizate pe parcursul celei de a doua etape în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013

În deschidere, dna Ecaterina SilvestruDirector Adjunct al Biroului Mgraţie şi Azil, Şef  Direcţie  Rfugiaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, s-a arătat optimistă în ceea ce priveşte faza a II-a a proiectului, avînd convingerea că se vor realiza inclusiv lucrările de finisare a blocurilor locative pentru refugiaţi începute în prima fază.
Pentru dl Peter KesslerReprezentantul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) în Moldova, unul dintre cele mai mari succese este însăşi dezvoltarea proiectului prin acceptarea de către finanţatori a fazei a doua. Vom merge în continuare pe calea integrării refugiaţilor în societate; vom crea noi strategii privind sprijinirea refugiaţilor în vederea angajării acestora în cîmpul muncii, asigurarea cu noi locuinţe şi altele – a menţionat dl Kessler.

Raportul privind activităţile PILR pentru următoarea perioadă a fost prezentat de dna Svetlana Jioarăasociat programe, UNHCR, care a comunicat asistenţei că în cadrul implementării în cea de a doua fază vor fi organizate cursuri de studiere a limbii de stat; va fi organizat un seminar regional privind colectarea de fonduri şi perfecţionarea aptitudinelor în domeniul managementului de proiect pentru autorităţile guvernamentale şi ONG-le care sunt implicate în asistarea refugiaţilor în cele trei ţări; studierea la nivel regional a problemelor refugiaţilor şi a drepturilor lor, inclusiv dreptul la muncă pentru minimum 15 reprezentanţi ai serviciilor de ocupare a forţei de muncăsindicate şi patronate din cele trei ţări; informarea, unui public cît mai larg, prin intermediul buletinului "Vestnik", privind probleme ce ţin de integrare, activităţile şi, propriu-zis, mersul implementării proiectului în BelarusMoldova şi Ucraina etc.
În cadrul şedinţei de asemenea a fost prezentat şi Programul Regional de Protecţie (RPP), faza II, de către dl Marin Romanasociat programe, UNHCR. Cea de-a doua etapă cuprinde perioada octombrie 2011 - septembrie 2013, iar obiectivul principal  este ca solicitanţii de azil şi refugiaţii să beneficieze de protecţie, asistenţă şi soluţii durabile în cele trei ţări: Belarus, Moldova şi Ucraina. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de UNHCR. Pentru întregul proiect cele trei ţări – Ucraina, Moldova şi Belarus – v-a beneficia de 1,5 milioane de EURO dintre care: 191,722 euro pentru Moldova, 162,372 – pentru Belarus şi 538,377 euro pentru Ucraina. 

Proiectele vor fi realizate cu sprijinul partenerilor de implementare ai UNHCR: Centrul de Drept al Avocaţilor, Memoria, Ave Copiii, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Biroul Migraţie şi Azil din cadrul MAI, dar şi alte entităţi guvernamentale.

Cristina BRUMĂ,
student-jurnalist, ULIM

Sursa: http://societateapentrurefugiati.blogspot.com/2012/01/prima-sedinta-din-2012-comitetului.html

1 comment:

  1. Frequently it's easier to utilize the phrase “top charity organizations” to place emphasis on the business having the defining requirements of a purpose to supply goods and services without looking for earnings for private gain.…charitable organizations list

    ReplyDelete