Wednesday, October 24, 2012

United Nations Day celebration at Nisporeni

On the 24th October 2012, at Nisporeni was held the celebration of the 67th anniversary of the United Nations and 20 years of its activity in Moldova. On this day, with the support of the UN and the Swedish government was launched a project for street lighting in Nisporeni and three other communities in the area, in order to strengthen the local autonomy within the Joint Integrated Local Development Program.

The event was attended by the Prime Minister of Moldova, UN representative in Moldova, Ambassador of Sweden in Moldova, representatives of international organizations and regional and local authorities. The program included a series of outdoor events, including exhibitions, which were joined by local craftsmen and interactive activities with children and young people, as well as a concert of local artists.
The participation of the United Nations High Commissioner for Refugees at the event was represented by the Charity Centre for Refugees, who organized an exhibition of artworks of refugees, and a photo exhibition on "integration of refugees into society."
Given the fact that CCR exhibition caught the attention of many visitors, we believe that the UNHCR involvement in activities of its kind contribute to increase the tolerance among the local population and the awareness en masse about the existence of such a vulnerable group of people as the refugees are.Celebrarea Zilei Naţiunilor Unite în oraşul Nisporeni

Pe data de 24 octombrie 2012, la Nisporeni, a avut loc marcarea celei de-a 67-a aniversare de la fondarea Organizației Națiunilor Unite și celor 20 de ani de activitate a acesteia în Republica Moldova. În această zi, cu sprijinul ONU și guvernului Suedez a fost lansat un proiect de iluminare stradală în Nisporeni și în trei alte comunități ale județului, în scopul de a consolida autonomia locală, în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată.
La eveniment au participat Prim-Ministrul Republicii Moldova, reprezentantul ONU în Moldova, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, precum și autoritățile regionale și locale. Programul a inclus o serie de evenimente în aer liber, inclusiv expoziții, la care s-au alăturat și meșteșugarii locali, precum și activități interactive cu copii și tineri, și un concert de artiști locali.
Participarea Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi la eveniment, a fost reprezentată de Centrul de Caritate pentru Refugiați, care a organizat o expoziție de lucrări realizate de refugiați, precum și o expoziție foto cu tematica "Integrarea refugiaților în societate."
Având în vedere faptul că expoziția CCR a atras mulți vizitatori, considerăm că implicarea UNHCR în aceste activități contribuie la ridicarea toleranței printre populația locală și conștientizarea în masă despre existența unei astfel de categorii vulnerabile de persoanelor precum sunt refugiații.День Организации Объединенных Наций проводился в г. Ниспорень

24 октября 2012 года, в г. Ниспорень отмечалось 67-летие с момента основания Организации Объединенных Наций и 20 лет их деятельности в Молдове. В этот день при поддержке ООН и правительства Швеции был запущен проект уличного освещения в г. Ниспорень и в трех других населенных пунктах района, в целях укрепления местной автономии, в рамках Совместной Комплексной Программы Местного Развития.

В мероприятии принимали участие премьер-министр Молдовы, Представитель ООН в Молдове, посол Швеции в Республике Молдова, представители международных организаций, а также региональных и местных органов государственной власти. Программа включала в себя несколько мероприятий под открытом небом, в том числе выставки, к которым  присоединились и местные мастера, а также интерактивные мероприятия с участием детей и молодежи, и концерт местных исполнителей.
Участие УВКБ ООН в Молдове на данном мероприятии, представлял Центр Милосердия для Беженцев, который устроил выставку работ, сделанных беженцами, и фотовыставку на тему «Интеграция беженцев в общество".
Учитывая тот факт, что выставка ЦМБ привлекла внимание многих посетителей, мы считаем, что участие УВКБ ООН в подобных мероприятиях способствует повышению толерантности среди местного населения и массовому информированию о существовании таких уязвимых лиц как беженцы.


No comments:

Post a Comment