Thursday, March 21, 2013


Nowruz Celebration- supporting refugee’s traditions in Moldova

Nowruz, as well as the International Day of Nowruz (21st March), is the celebration of the New Year according to astronomical solar calendar for Turkic and Iranian peoples. Novruz Bayram is a national tradition that has no direct link with the Islamic customs.
Traditions of celebrating Nowruz are practically the same throughout the region and are preserved for centuries. Except that, in the last ten years, in the CIS republics of Central Asia, Nowruz celebration was officially recognized as a day off. The main day of the festival is the first day-21st of March. In the following thirteen days, people use to visit their relatives, buy and plant young trees, get together in cheerful companies on the background of the spring nature. On the day of Nowruz it is used to prepare seven dishes, mainly vegetative, while the most famous festive dish is samanak- dish prepared of germinated wheat germ.

Traditionally, on the evening of March 21st, more than 60 people gathered at the Charity Centre for Refugees to celebrate this beautiful feast, as they used to do it every year, when they were in their home country. CCR team with the support of its European volunteers organized an evening with songs and good mood, in order to bring its beneficiaries in a warm homelike atmosphere.
The event was attended by important guests, such as the head of the UNHCR Representative in Moldova, Mr. Octavian Mohorea together with his colleagues from UNHCR office, our partners from NGOs and a representative of the Ministry of Culture, who accepted with pleasure CCR’s invitation. Traditionally, the evening began with words of greeting from the host and guests, who, moreover, emphasized that even though Nowruz isn’t a celebration specific for our country, it is of great interest, and it is equally important for the UNHCR team.
In order to renew memories of our beneficiaries and to inform other guests on Nowruz, European volunteers have prepared a detailed presentation about the traditions and values of ​​that feast. In their speech, volunteers drew a parallel between Nowruz and the celebration of the New Year in other parts of the world such as Chinese New Year, New Year in Europe and Orthodox New Year. After the presentation, CCR held a brief quiz with few questions on Nowruz traditions, which gave the possibility to the most attentive listeners to receive gifts from the organization.
The evening continued with a series of songs performed on guitar by a refugee from Iran, now citizen of the Republic of Moldova, with the accompaniment of his brother, which included both traditional Iranian songs as well as Romanian and Russian songs. Other guests did not hesitate to sing well-known songs, and went out to dance on familiar and cheerful rhythms. After a dose of energy and good humor, followed a dinner prepared by CCR.
Even if we were able to recreate the traditions of Novruz in a slight extent, our beneficiaries were pleasantly surprised and grateful for the CCR initiative, who, moreover, promised that next year the event will be celebrated on a higher level. CCR would like to thank UNHCR Representative in Moldova for their ongoing support, without whose help it would be impossible to organize such events, whose final purpose is to support the traditions of refugees and asylum seekers who are on the territory of the Republic of Moldova.


Celebrarea Nowruz- menţinerea tradiţiilor refugiaţilor din R. Moldova

Nowruz, precum și Ziua Internațională Nowruz (21 martie) este sărbătoarea Anului Nou conform calendarului astronomic solar la popoarele turcice și iraniene. Novruz Bayram este o tradiție națională care nu are nici o legătură directă cu obiceiurile islamice.
Tradițiile de a sărbători Nowruz sunt practic aceleași în întreaga regiune și datează deja de secole întregi. Cu excepția faptului că, în ultimii zece ani, în republicile CSI din Asia Centrală, sărbătoarea Nowruz a fost oficial recunoscută ca zi liberă. Principala zi a sărbătorii este prima zi-  21  martie. În următoarele treisprezece zile, oamenii obişnuesc să meargă în vizită la rude, cumpără și plantează  pomi fructiferi tineri, se adună în companii vesele în sînul naturii. În ziua Nowruz se pregătesc şapte feluri de mâncare, în cea mai mare parte din legume, iar cea mai tradiţională mîncare pe  masa de sarbatoare este samanak-ul – fel de mîncare preparat din germeni de grau germinat.
În mod tradițional, în seara zilei de 21 martie, mai mult de 60 de persoane s-au adunat la Centrul de Caritate pentru Refugiați, pentru a celebra această frumoasă sărbătoare, așa cum ei obişnuiau să o facă în fiecare an, atunci cînd se aflau în ţara lor de baştină. Echipa CCR, cu sprijinul nemijlocit al voluntarilor săi europeni, a organizat o seară cu cântece și bună dispoziţie, cu scopul de a readuce beneficiarii săi într-o caldă atmosferă ca la mama acasă.
La eveniment au participat oaspeți importanți, precum şeful reprezentanţei UNHCR în Republica Moldova, dl Octavian Mohorea împreună cu alți colegi de la biroul UNHCR, partenerii noştri de la ONG-uri precum și un reprezentant al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, care a acceptat cu plăcere invitația CCR. Tradițional, seara a început cu cuvinte de felicitare din partea gazdei şi a oaspeţilor, care, de altfel, au accentuat faptul că, deși Nowruz nu este o sărbătoare specifică țării noastre, aceasta reprezintă un mare interes, și este la fel de importantă pentru echipa UNHCR.
În scopul de a reînnoi amintirile beneficiarilor noştri și de a informa alți oaspeți despre Nowruz, voluntarii europeni au pregătit o prezentare detaliată despre tradițiile și valorile acestei sărbători. În discursul lor, voluntarele a făcut o paralelă între Nowruz și celebrarea Anului Nou în alte părți ale lumii, precum ar fi Anul Nou Chinezesc, Anul Nou în Europa și Anul Nou ortodox. După prezentare, CCR a organizat un scurt test, cu cîteva întrebări referitor la tradițiile Nowruz, la răspunsul cărora, cei mai atenţi ascultători, au primit cadouri din partea organizației.
Seara a continuat cu o serie de melodii interpretate la chitară de către un refugiat din Iran, în prezent cetățean al Republicii Moldova, cu acompaniementul fratelui său, care au inclus atât cântece tradiționale iraniene cît și cântece în limba română și rusă. Spectatorii nu au ezitat să fredoneze  melodiile bine cunoscute, sau au ieşit pentru a dansa pe ritmuri familiare și vesele. După o doză de energie si buna dispozitie, a urmat cina pregătită de Centrul de Caritate pentru Refugiați.
Chiar dacă, în acea seară, am reuşit în puţină măsură de a reda tradițiile Novruz, beneficiarii noştri au fost plăcut surprinşi și recunoscători CCR pentru inițiativa sa, care, de altfel, a promis că anul viitor, evenimentul va fi sarbatorit la un nivel mai înalt. CCR ar dori să-i mulțumească UNHCR în Republica Moldova pentru sprijinul lor continuu, fără ajutorul căruia ar fi imposibil de a organiza astfel de evenimente, care în final, au drept scop de a susţine tradițiile refugiaților și solicitanților de azil care se află pe teritoriul Republicii Moldova.


Празднование Новруз- поддержание традиций беженцев в Республике Молдова

Новруз, а также Международный день Новруз (21 марта) является праздником нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Новруз-байрам является национальной традицией, не имеющего прямого отношения к исламским обычаям.
Традиции празднования Новруза примерно одинаковы во всем регионе и сохранены столетиями. За исключением того, что в последние десять лет день Новруза в центрально-азиатских республиках СНГ стал официально признанным и выходным днем. Главный день праздника - первый, 21 марта. В последующие тринадцать дней принято ходить в гости, посещать родственников, покупать и сажать саженцы молодых фруктовых деревьев, собираться веселыми компаниями на фоне весенней природы. В Новруз принято готовить кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является саманак— блюдо из пророщенных ростков пшеницы. 
Традиционно, вечером 21 марта, более 60 человек собрались в Центре Милосердия для Беженцев (ЦМБ), желая отпраздновать этот красивый праздник, так как они привыкли делать каждый год, когда они были у себя на родине. Команда ЦМБ, при непосредственной поддержке своих Европейских волонтеров, организовал вечер с песнями и хорошим настроением, с целью вернуть своих бенефициаров в теплую атмосферу как у себя дома.
На мероприятии присутствовали важные гости как глава УВКБ ООН в Молдове, г-н Октавиан Мохоря а также другие коллеги из офиса УВКБ, наши партнеры-НПО и представитель Министерства Культуры РМ который с удовольствием принял приглашение ЦМБ. По традиции, вечер начался со слов приветствия от хозяина и гостей, которые отметили, что хотя Новруз не отмечается в нашей стране, он представляет большой интерес и в равной степени важен для команды УВКБ ООН.


Для того чтобы вернуть воспоминания бенефициарам и ознакомить других гостей с Новрузом, европейские добровольцы подготовили подробную презентацию о традициях и значения этого праздника. В своем выступлении, волонтеры сделали параллель между  Новрузом и празднования Нового года в других частях мира, таких как Китайский Новый Год Новый год в Европе и православный Новый Год. После презентации, ЦМБ организовал небольшую викторину с некоторыми вопросами по традициям Новруз, и при ответе, самые внимательные слушатели, получили памятные подарки от организации.
Вечер продолжился рядом песен сыгранные на гитаре беженцем из Ирана, в настоящее время гражданин РМ, в сопровождении своего брата, который включил как традиционные иранские песни, так и песни на румынском и русском языках. Другие участники не постеснялись петь известные им песни, или выходить танцевать под знакомые и веселые ритмы. После дозы энергии и хорошего настроения, последовал ужин, приготовленный Центром Милосердия для Беженцев.
Даже если нам удалось воссоздать традиции Новруза в незначительной мере, бенефициары были приятно удивлены и благодарны ЦМБ за свою инициативу, который, кроме того, пообещал, что в следующем году, это событие будет отмечаться на более высоком уровне. ЦМБ хотел бы поблагодарить УВКБ ООН в Молдове за постоянную поддержку, без помощи которого  было бы невозможно организовать такие мероприятия, целью которых является поддержка традиции беженцев и лиц, ищущих убежище которые находятся на територии Республике Молдова.

1 comment:

  1. Top charities to donate to the actual Elegance organizations Provide Lord the wonder businesses offer compensated employees in addition to volunteers. Function income tax in addition to federal and state workplace guidelines are usually the same as individuals with regard in order to for-profit businesses.…good charities to donate to

    ReplyDelete