Monday, June 24, 2013

World Refugee Day in Moldova

Each year on 20th of June, we commemorate the World Refugee Day, remembering those who were torn apart from their families and who were forced to leave their homes and their country. On this occasion, UNHCR and its NGO partners, together with the Bureau for Migration and Asylum, made every possible effort to raise awareness about the growing number of refugees around the world. This unfortunate pattern is no exception for Moldova. Although a small country, it witnessed a record number of people coming to seek protection and peace for them, their families and children.
Thus in order to give a glimpse of a real refugee life, UNHCR installed near the Arch of Triumph in Chisinau a tent which can shelter up to 16 persons at the same time. This kind of tents is usually used in the refugee camps created as soon as violent conflicts emerge and force people to flee. Inside the tent, a small set of items, including some foodstuffs, was exhibited, representing the things a person in need of protection can receive from the UNHCR limited funding. The tent was visited by numerous groups of journalists, international organizations, national authorities, including the head of the Bureau for Migration and Asylum and representatives the Ministry of Culture, as well as refugees and asylum seekers, and all the people willing to know more about UNHCR work and the needs and problems of its persons of concern.
Apart from that, some visitors availed themselves of the opportunity to play with the representative of the Charity Centre for refugees a table game called the Refugee Journey, which depicts the long journey of a refugee towards a place where would be in safety assisted. The Charity Centre for Refugees, as UNHCR implementing partner, actively participated in all the activities undertaken by UNHCR on this day.
Thanks to the UNHCR staff, the its NGO partners and their volunteers, as well as to the refugees and asylums seekers themselves, more than two thousand leaflets were distributed among the local population, as a way to draw its attention to the vulnerability of the refugees and their need for support and protection.
Also, a small group of refugees used the traditional clothing of their country of origin in order to emphasize the advantages and importance of the cultural diversity in Moldova.

Meanwhile, many refugees continue their struggle for survival in refugee camps or in countries such as Moldova. We hope and promise to do our best so that next year on World Refugee Day we would have more success stories and good news to share about the refugees and asylum seekers happily integrated in Moldova or somewhere else.

Ziua Mondială a Refugiaţilor în Moldova

În fiecare an pe 20 iunie,  celebrăm ziua mondială a refugiaţilor, cu gîndul la acei care au  fost nevoiţi să se despartă cu familiiile lor şi să-şi părăsească casele şi ţara. Cu această ocazie, UNHCR şi ONG-rile partenere, împreună cu Biroul Migraţie şi Azil, au depus toate eforturile posibile pentru a spori nivelul de informare a populaţiei despre numărul în creştere a refugiaţilor în întreaga lume. Moldova nu face excepţie de la această tristă tendinţă. Deşi Moldova e un stat mic, şi aici s- a înregistrat unui număr record de oameni sosiţi pe parcurcul anului trecut în căutare de protecţie şi pace pentru ei înşişi, familiiile lor şi copiii.
Aşadar, UNHCR, pentru a arăta lumii o mică parte din adevărata viaţă a unui refugiat, a instalat în centrul Chişinăului, lîngă Arca de Trimf, un cort care poate adăposti pînă şa 16 persoane concomitent. Acest tip de corturi  este tradiţional utilizat în taberele de refugiaţi, create îndată ce izbucnesc conflicte violente care îi determină pe oameni să caute refugiu în alte părţi. Înăuntrul cortului a fost expus un set de obiecte , printre care şi produse alimentare, pe care le poate primi din fondurile limitate ale UNHCR o persoană în căutare de protecţie. Cortul a fost vizitat de numeroase grupuri de jurnalişti, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, de reprezentanţi ai autorităţilor centrale, precum directorul Biroului Migraţie şi Azil şi reprezentanţi ai Ministerului Culturii, dar şi de însăşi refugiaţii şi solicitanţii de azil li toate persoanele doritoare să cunoască mai multe despre domeniile de activitate a UNHCR şi despre nevoile şi problemele persoanelor aflate în atenţia sa.
În afară de aceasta, unii vizitatoti ai cortului s-au folosit de şansa oferită pentru a se juca, cu ajutorul reprezentantului Centrului de Caritate pentru Refugiaţi, în jocul de masă numit „Drumul Refugiatului”, în care sunt reprezentate toate posibilele etape a drumului lung parcurs de un refugiat spre un loc de siguranţă unde va putea primi ajutor. Centrul de Caritate pentru Refugiaţi, în calitatea sa de partener de implementare a UNHCR, a participat activ în toate acţiunile întreprinse de UNHCR de Ziua Mondială a Refugiaţilor.
Datorită personalului UNHCR, a ONG-rilor partenere şi voluntarilor lor, precum şi refugiaţilor şi solicitanţilor de azil înşişi, au fost distribuite peste 2000 de broşuri în rîndurile populaţiei locale, pentru a atrage atenţia asupra vulnerabilităţii refugiaţilor şi nevoia lor de susţinere şi protecţie.
De asemenea, un mic grup de refugiaţi s-a prezentat în costume naţionale, conform tradiţiei din ţările lor de origine, cu scopul de a evidenţia avantajele şi importanţa diversităţii culturale în Moldova.

Întretimp, mulţi refugiaţi continuă să se lupte pentru supravieţuire în taberele de refugiaţi sau în ţări precum Moldova. Noi sperăm şi promitem să facem tot ce ne stă în putinţă ca anul viitor de Ziua Mondială a Refugiaţilor să avem de împărtăşit mai multe istorii de succes şi noutăţi bune despre integrarea reuţită a refugiaţilor şi solicitanţilor de azil fie în Moldova sau oriunde în lume.

Всемирный День Беженцев в Молдове

Каждый год, 20-го июня, мы отмечаем Всемирный День Беженцев, глубже задумываясь о тех, кто в разлуке со своими семьями, кто был вынужден оставить свой дом и свою родину. По этому случаю, УВКБ ООН вместе с Бюро по Миграции и Беженцам, а также со своими исполнительными партнерами, предприняли все усилия для того, чтобы уведомить общественность о прогрессирующем росте числа беженцев во всём мире. Эта печальная тенденция также относится и к Республике Молдова. Несмотря на то, что Молдова является маленькой страной, за последний год зарегистрировано рекордное для страны число людей, приезжающих в поисках защиты и покоя для себя, своих детей и родных.
С целью показать людям частицу условий реальной жизни беженца, УВКБ ООН установило в
центре Кишинёва у Триумфальной Арки палатку, которая может приютить до 16 человек одновременно. Такие палатки обычно используются в лагерях для беженцев; они разбиваются сразу, как только возникают ожесточённые конфликты, из-за которых местные жители вынуждены бежать в другое место или другую страну. Внутри палатки был представлен небольшой набор предметов обихода, включая некоторые пищевые продукты, которые получает человек, нуждающийся в защите, из ограниченных фондов УВКБ ООН. Палатку посетили многочисленные группы журналистов, представители международных организаций и органов центральной власти, а именно, Директор Бюро по Миграции и Беженцам и представители Министерства Культуры; а также сами беженцы, просители убежища и все желающие узнать больше о деятельности УВКБ ООН и о проблемах, с которыми сталкиваются его бенефициары.
Кроме этого, некоторые посетители палатки воспользовались шансом поиграть вместе с представителем Центра Милосердия для Беженцев в настольную игру под названием "Путь Беженца", которая описывает длинный путь беженца к тому месту, где ему, уже находясь в безопасности, помогут. Центр Милосердия для Беженцев, в качестве партнёра-исполнителя УВКБ ООН, был активно вовлечён во все действия, организованные УВКБ ООН в этот день.
Благодаря сотрудникам УВКБ ООН, партнёрам-исполнителям и их волонтёрам, а также самим беженцам и просителям убежища, были розданы более 2 тысяч листовок среди местного населения, для того чтобы обратить внимание  на уязвимость беженцев и на их нуждаемость в поддержке и защите.
Также, небольшая группа беженцев облачилась в национальные костюмы в соответствии с традициями стран своего происхождения, в поддержку культурного разнообразия в Молдове.
В то же время, многие из людей, потерявших абсолютно всё, продолжают бороться за выживание в лагерях для беженцев или таких странах как Молдова. Мы надеемся и сделаем всё от нас зависящее для того, чтобы ко Всемирному Дню Беженцев в следующем году у нас имелось больше успешных историй и хороших новостей о благополучной интеграции беженцев и просителей убежища будь то в Молдове или где-либо в мире.


1 comment:

  1. Within the greatest non-profit businesses, capital is often referred to as a christian organizations, Generally, charitable boards which oversee the actual rules with regard to nonprofits stipulate a suitable quantity a company can keep as unhindered money to maintain operations….charities for children

    ReplyDelete