Friday, October 7, 2011

Mass-media and Refugees


On 7 October, this year, a group of students – journalists of the Free International University of Moldova (ULIM), which are attending the course Mass media and refugees, have visited the Charity Center for Refugees (CCR).
Eager to learn more about the activity of this non-governmental organization, they communicated with the refugees and have enriched their knowledge about asylum, and found out outstanding details about the refugees lives.


Mr. Djavid Paknehad, CCR        President, said that in twelve years of its activity, the organization has successfully accomplished the purpose to organize and carry out activities on moral, psychological and spiritual rehabilitation of the refugees in Republic of Moldova, and their material support, organizing various celebrations and meetings with interesting people etc. 

With the support of UN High Commissioner for Refugees in Moldova (UNHCR), CCR organizes Romanian language classes, lessons of drawing and ceramics for children from refugee families, cultural activities with and for refugees, but also for the population living in neighborhood. Thus, we, together with governmental representatives, especially the Refugee Directorate of the Bureau of Migration and Asylum of MAI, and other NGO’s, UNHCR partners, contribute to the process  of integration of the refugees, asylum seeker and beneficiaries of humanitarian protection – said  Mr. Paknehad.

The organization has a gym, a room with computers, workshop for ceramics and drawing, kitchen, laundry room, playground and several offices for administration and volunteers of the CCR.

To familiarize refugees with the Moldovan history and culture there are organized yearly trips to the convents Hîncu, Căpriana, Soroca Fortress, etc.

During discussions over a coffee, served with pleasure, students have addressed questions to Mr. Paknehad, which in turn responded knowingly, and showed interest in the future of young journalists wishing them just good things and to be as much time among people because: “informational exchange, in general, and with refugees, especially, will help them to be objective, fair, equidistant and tolerant”

Mariana Răileanu,
Student –journalist, ULIM

Pe data de 7 octombrie curent, un grup de studenţi-jurnalişti ai Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM), care audiază cursul Mass media şi refugiaţii, au efectuat o vizită de informare la Centrul de Caritate pentru Refugiaţi (CCR).
Dornici de a afla cît mai multe despre activitatea acestei organizaţii non-guvernamentale, aceştia au comunicat cu refugiaţii de aici şi şi-au îmbogăţit cunoştinţele în domeniul azillui, cunoscînd şi unele detalii mai deosebite din viaţa refugiaţilor.


Dl Djavid Paknehad, Preşedintele CCR, a menţionat că în cei doispezece ani de activitate, organizaţia şi-a realizat cu succes scopurile de a organiza şi desfăşura activităţi privind reabilitarea morală, psihologică şi spirituală a refugiaţilor aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi ajutorarea materială a acestora, organizarea diverselor sărbători şi întîlniri cu oameni interesanţi etc.

Astfel, noi, împreună cu reprezentanţii guvernamentali, în deosebi Direcţia Refugiaţi din cadrul Biroului Migraţie şi Azil al MAI, şi celelalte ONG-uri, parteneri ai UNHCR, contribuim la facilitarea procesului de integrare a refugiaţilor, solicitanţilor de azil şi beneficiarilor de protecţie umanitară în comunitatea locală – a menţionat dl Paknehad. Organizaţia dispune de o sală de sport, o sală cu calculatoare, atelier pentru ceramică şi desen, bucătărie, spălătorie, sală de joacă pentru copii şi cîteva birouri pentru administraţia şi voluntarii CCR.
Cu sprijinul Reprezentanţei Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi în Moldova (UNHCR), CCR organizează cursuri de limbă română, ore de desen şi ceramică pentru copiii din familiile refugiate, activităţi culturale cu şi pentru refugiaţi, dar şi pentru locuitorii din blocurile din apropierea sediului lor. 

Pentru familarizarea refugiaţilor cu istoria şi cultura moldovenească sunt organizate anual excursii la mănăstirile Hîncu, Căpriana, Cetatea Sorocii, etc.
În cadrul discuţiilor la o cafea, servită cu plăcere de gazda primitoare, studenţii i-au adresat întrebări dlui Paknehad care, la rîndu-i, a răspuns în cunoştinţă de cauză, şi s-a arătat interesat de viitorul tinerilor jurnalişti îndemîndu-i doar la fapte bune şi să fie cît mai mult timp printre oameni pentru că „schimbul de informaţii, în general, şi cu refugiaţi, în special, îi va ajuta să fie obiectivi, corecţi, echidistanţi şi toleranţi”.

Mariana Răileanu,
Studentă-jurnalistă, ULIM


1 comment:

  1. The charitable should serve the general public in some manner, whether or not with the providing of products, options best charities to give often performs a crucial role in the accomplishment and life-span associated with agave good nonprofit organizations to give in order to client satisfaction…..charitable organizations ratings

    ReplyDelete