Thursday, November 8, 2012

Exhibition at the Migrant Accommodation Centre from Chisinau

On November 8, 2012, Observatory Mechanism Monitoring Visit, held since 2009 twice a year with the purpose of assessment of standards conformity and quality control at MAC in the sphere of assistance to migrants and protection of their rights in compliance with international standards, was held at the Temporary Accommodation Center (TAC) in Chisinau.

Representatives of the state bodies, international organizations, all interested embassies, and NGOs working in the abovementioned sphere participated in the monitoring visit.
Charity Center for Refugees (CCR), UNHCR’s implementing partner in Moldova, closely cooperates in various spheres with the International Organization for Migration (IOM) and the Bureau for Migration and Asylum in Moldova. CCR also regularly organizes a number of events at MAC because it is a place of residence not only for irregular migrants but also for asylum-seekers. 
On the day of the monitoring visit, CCR organized an exhibition of paintings by current and former beneficiaries of the Center, which were designed by Mr. Valeriu Belogruda, the Center’s art teacher, at IOM’s request. The exhibition evoked interest of all guests, who were impressed by migrants’ talents. Later, the paintings will be displayed in the TAC’s hall for public view.Expoziţie la Centrul de Plasament Temporar al Străinilor din Chişinău

În ziua de 8 noiembrie 2012, la Centrul de Plasament Temporar al Străinilor (CPTS) din Chișinău a avut loc Observatory Mechanism Monitoring Visit, care din 2009 este desfăşurată de două ori pe an, în scopul de a evalua conformitatea cu standardele și controlul calității la CPTS în domeniul acordării de asistență și protecției drepturilor migranților, în conformitate cu cele mai bune standarde internaționale.
La vizita de monitorizare au participat reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, organizații internaționale și ambasade relevante precum și ONG-uri care activează în domeniu.
Centrul de Caritate pentru Refugiaţi, partener de implementare al ICNUR în Republica Moldova, colaborează strîns cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Biroul Migraţiei şi Azil din Republica Moldova în diverse domenii. CCR organizează în mod regulat la CPTS diferite activități, întrucît la acest Centru locuiesc nu doar migranți ilegali, ci şi persoane care caută azil.
În aceeași zi, CCR a organizat o expoziție de picturi a foştilor şi anteriorilor beneficiary ai Centrului, care, la cererea Organizației Internaționale pentru Migrație, au fost amenajate de către dl Valeriu Belogruda, profesorul de arte al CCR. Expoziția a trezit interesul tuturor oaspeților, care au fost plăcut surprinși de talentele migranților. Mai târziu, toate picturile vor fi expuse în sala CPTS, astfel încât toți oaspeții să le poată admira.
La finalul ceremoniei, OIM și Administrația Centrului au mulțumit CCR pentru participarea  și sprijinul lor iar CCR, la rândul său, și-a exprimat speranța pentru o cooperare fructuoasă în viitor.Выставка в Центре Временного Размещения Иностранцев в Кишиневе

8 ноября 2012 года, в Центре Временного Размещения Иностранцев (ЦВРИ) в Кишиневе состоялся Observatory Mechanism Monitoring Visit, который с 2009 года проводится дважды в год в целях оценки соответствия стандартов и контроля качества в Центре Временного Размещения Иностранцев в области оказания помощи мигрантам и защиты прав мигрантов в соответствии с лучшими международными стандартами.

В мониторинговом визите приняли участие представители государственных органов, международных организаций, заинтересованных посольств и НПО, работающих в данной области.
Центр Милосердия для Беженцев (ЦМБ), исполнительный партнер УВКБ ООН в Молдове, тесно сотрудничает с Международной Организации по Миграции (МОМ) и с Бюро по Миграции и Беженцам в Молдове в различных сферах. ЦМБ также организует регулярно ряд мероприятий в ЦВРИ, поскольку там проживают не только нелегальные мигранты но и лица ищущие убежище .
В тот же день когда состоялся мониторинговый визит, ЦМБ организовал выставку картин нынешних и предыдущих бенефициаров Центра, которые, по просьбе Международной Организации по Миграции были оформлены г-ном Валериу Белогруда, преподавателем искусства ЦМБ. Выставка вызвала интерес у всех гостей, которые были приятно удивлены талантами мигрантов. Позже все картины будут выставлены в холе ЦВРИ, так что все гости смогут любоваться ими.
В конце церемонии МОМ и администрация Центра поблагодарила ЦМБ за участие и за поддержку, и ЦМБ, в свою очередь, выразил надежду на плодотворное сотрудничество в будущем. 
No comments:

Post a Comment