Saturday, December 8, 2012CCR participation at the 16th edition of the Winter Charity Fair organized by the International Women's Club of Moldova

The sixteenth edition of the Charity Fair organized by the International Women's Club of Moldova took place Saturday, December 8th at the exhibition Centre "Moldexpo".
This year the event was attended by diplomatic missions accredited in our country, international and local charity organizations and crafts masters. During the Charity Bazaar the visitors had the opportunity to go on a trip around the world discovering interesting things, firstly cuisine and culture of the countries attending the event - Turkey, Germany, Ukraine, United Kingdom, Russia, Romania, Lithuania, Belarus etc.. Another important detail was holiday gifts, souvenirs, sweets, handicrafts and hand-made works. With no doubt, at the event was also present Santa Claus in his small village from Lapland and the money raised from the event will be used for charitable causes in Moldova.

International Women's Club of Moldova was founded in 1997 and brings together women from different countries for which the main objective is charity, friendship and communication. All members of the organization are working on a voluntary basis.
For 14 years, Charity Centre for Refugees take part in this beautiful event with an exhibition of art works made ​​by refugees / asylum seekers children and adults. This year, besides all the works presented, CCR exposed for sale a series of Christmas tree ornaments and cups painted by children and adults refugees from different countries. These art works were made ​​during the workshops organized in advance with the support of CCR European volunteers. At the Fair also participated some refugees with handmade articles as well as with traditional Arabic dishes.
During the day, the CCR enjoyed the presence and the support of its colleagues from UNHCR, including Mr. Peter Kessler, its partners from the Bureau for Migration and Asylum, the regional representative, Mr. Oldrich Andrysek and many other representatives of different partner organizations. All the visitors were pleasantly surprised by the creativity and craftsmanship of CCR beneficiaries, especially of the refugee children, and did not hesitate to buy some objects exposed by CCR.
At the end of the event, the money raised by the CCR, have been given to the Fair organizers which, traditionally, will use the funds for charity purposes. This year the main beneficiary is CCF Moldova (Child Community Family Moldova) which will open a social nursery in Tiraspol with the aim to prevent the abandonment of children in orphanages and separating socially vulnerable parents from their children. The remaining money will fund smaller projects which will benefit women and children in Moldova.


Participarea CCR la cea de-a 16-a ediţie a Tîrgului de Caritate de Iarnă organizat de Clubul Internaţional al Femeilor din R. Moldova
Cea de-a şaisprezecea ediţie a Târgului de Caritate organizat de Clubul Internaţional al Femeilor din Moldova a avut loc sâmbătă, 8 decembrie la Centrul de Expoziţii “Moldexpo”.
Anul acesta au participat la eveniment misiuni diplomatice acreditate la noi în ţară, organizaţii internaţionale şi locale de caritate precum şi maeştri de artizanat. În cadrul Târgului Caritabil de Iarnă vizitatorii au avut ocazia să meargă într-o călătorie în jurul lumii descoperind lucruri interesante, în primul rînd gastronomia şi cultura ţărilor prezente la eveniment – Turcia, Germania, Ukraina, Marea Britanie, Rusia, România, Lituania, Belorusia, etc. Un alt detaliu foarte important au fost cadourile de sărbători, suvenire, dulciuri, obiecte de artizanat şi lucrări hand-made. Nu a lipsit Santa Claus în sătucul lui din Laponia, iar banii colectaţi în urma evenimentului vor fi folosiţi pentru cauze de caritate din Moldova.
Clubul Internaţional al Femeilor din Moldova a fost fondat în anul 1997 şi reuneşte femei din diferite ţări pentru care obiectivul principal este binefacerea, prietenia şi comunicarea. Toate membrele organizaţiei activează pe bază de voluntariat.
14 ani la rînd, Centrul de Caritate pentru Refugiaţi participă la acest frumos eveniment cu o expoziţie de lucrări de artă confecţionate de copii şi adulţi refugiaţi/solicitanţi de azil. În acest an, pe lîngă toate lucrările prezentate, CCR a expus spre vînzare o serie de ornamente pentru bradul de Crăciun şi căni pictate de către copii şi adulţi refugiaţi din diferite ţări. Obiectele de artă au fost confecţionate în cadrul workshopurilor organizate din timp cu suportul voluntarilor Europeni ai CCR. La tîrg au participat, la fel, refugiaţi cu lucrări confecţionate manual precum şi cu mîncăruri arabe tradiţionale.
Pe parcursul zilei, CCR s-a bucurat de prezenţa şi susţinerea colegilor săi de la UNHCR, inclusiv al domnului Peter Kessler, partenerilor de la Biroul Migraţiei şi Azil, al reprezentantului regional, domnului Oldrich Andrysek, precum şi multor alţi reprezentanţi ai organizaţiilor partenere. Toţi vizitatorii au rămas plăcut surprinşi de creativitatea şi măiestria în special a copiilor refugiaţi, şi nu au ezitat să procure cite ceva din obiectele expuse de CCR.
La sfîrşitul evenimentului, banii colectaţi de către CCR, au fost transmişi organizatorilor tîrgului, care, în mod tradiţional, vor utiliza fondurile respective în scopuri caritabile. Beneficiarul principal din anul acesta este CCF Moldova care va deschide o creşă socială la Tiraspol pentru a preveni abandonarea copiilor în orfelinate şi separarea părinţilor social-vulnerabili de copii lor. De asemenea cu banii rămaşi vor finanţa proiecte mai mici din care vor beneficia femeile şi copiii din Moldova.


Участие Центра Милосердия для Беженцев в 16-ой Благотворительной Ярмарке Международного Женского Клуба Молдовы
Шестнадцатая Благотворительная Ярмарка Международного Женского Клуба Молдовы состоялась Субботу, 8 Декабря в выставочном центре "Moldexpo".
В этом году в мероприятии приняли участие дипломатические миссии, аккредитованные в нашей стране, международные и местные благотворительные организации а также мастера художественного ремесла. На благотворительной ярмарке посетители имели возможность отправиться в путешествие по всему миру открывая интересные вещи, во-первых кухни и культуры разных стран, участвующих в мероприятии - Турции, Германии, Украины, Великобритании, России, Румынии, Литвы, Беларуси и т.д.. Также немаловажны были праздничные подарки, сувениры, сладости и изделия ручной работы. Праздник не прошол без Санта-Клауса в своей маленькой деревне из Лапландии а деньги, вырученные от мероприятия будут направлены на благотворительность в Молдове.
Международный Женский Клуб Молдовы был основан в 1997 году и объединяет женщин из разных стран, для которых главной целью является доброжелательности, дружба и общение. Все члены организации работают на добровольной основе.
Вот уже 14 лет подряд, Центр Милосердия для Беженцев участвует в этом красивом событии с выставкой произведениями искусства, сделанными детьми и взрослыми беженцы /просители убежища. В этом году, помимо всех работ представленных ЦМБ на продажу были выставлены разные украшения для елки а также кружки разрисованы детьми и взрослыми, беженцами из разных стран. Предметы искусства были сделаны во время робочих семинарах организованые заранее при поддержке европейских добровольцев ЦМБ. На ярмарке присутствовали также беженцы со своими ручными работами, а также с традиционными блюдами арабской кухни.
В течение дня ЦМБ был рад присутствию и поддержке со стороны своих коллег с УВКБ ООН, в том числе г-на Питера Кесслера, партнеров из Бюро по Миграции и Убежищу, регионального представителя, г-на Олдриха Андрисека и многих других представителей из организаций-партнеров. Все посетители были приятно удивлены творчеством и мастерством особенно детей-беженцев, и, не колеблясь, покупали разные предметы, представленые ЦМБ .
В конце мероприятия, деньги, вырученные Центроь Милосердия для Беженцев, были переданы организаторам ярмарки, которые, традиционно, будет использовать средства на благотворительность. Основным бенефициаром этого года является Child Community Family Moldova который откроет детскую социальную в Тирасполе для предотвращения оставления детей в детских домах и отделения родителей из социально уязвимых слоев населения от своих детей. Кроме того, с оставшимися деньгами будут финансироваться небольшие проекты, которые принесут пользу женщинам и детям в Республике Молдова.


No comments:

Post a Comment